ЗАТ стартира изпълнението на проект TREE (01.12.2021-30.11.2023)

Заглавие на проекта: Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии

Целеви групи: ученици и учители в професионални гимназии

Заинтересовани страни: професионални гимназии, преподаватели в професионални гимназии, НПО, ангажирани в сектори образование и околна среда, зелени компании и компании от кръговата икономика

Контекст: Линейният икономически модел(вземете, използвайте / консумирайте, изхвърлете), който е в употреба понастоящем, с времето ни показа своите ограничения: изхвърлянето, изоставянето и сметищата се превърнаха в неустойчиви елементи на нашата планета. Поради това, ЕС е един от най-големите затъпници за алтернативна икономическа система, създадена с идеята да се регенерира и по този начин да гарантира своята еко-устойчивост[1], наречена кръгова икономика (КИ). Всъщност, тя може да помогне на страните да постигнат глобалните климатични цели, като променят начина, по който произвеждат и потребяват стоки[2].
Фундаментална роля в този процес на промяна ще бъде изиграна от образователните институции, предлагащи професионално образование и особено онези, активни в приоритетните сфери, идентифицирани от Европейската Комисия, за да “ангажира ученици, родители и по-широката общественост с промените, които са необходими за целите на успешния преход[3]. Включително посредством своите обучителни курсове свързани с КИ и нейните принципи (рециклиране, повторно използване, ограничаване на отпадъка, еко-дизайн и прочие), образователните институции биха могли не само да разпространяват знания и умения, които са в синхрон с глобалните приоритети относно защита на околната среда и пазарад на труда, но и да превърнат учениците в осъзнати потребители и потенциални бъдещи осъзнати производители. Устойчивостта трябва да бъде замислена като напречна тема, залегнала във всички курове в професионалните училища, гимназии и колежи, с други думи като леща, през която преразглеждаме всички преподавани предмети[4].

Цели на проекта: Главната цел на проекта е да подобри шансовете за намиране на заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги направи осъзнати по отношение на проблемите на околната среда, като ги снабди с уменията и знания, свързани с тези теми.

Проектът има следните конкретни цели:

  • Интегриране на преподаването на КИ и устойчивост в програмите на професионалните училища и преподаваните там предмети;
  • Създаване на по-тясна връзка между ПОО институциите и компаниите, които възприемат устойчиви практики;
  • Повишаване привлекателността на професионалните гимназии чрез подобрена професионална реализация за техните ученици;
  • Насърчаване приемането на екологични практики в ежедневието на учениците;
  • Подкрепа и насърчаване на прехода от линейна към кръгова икономика.

Резултати: В рамките на проект TREE са предвидени три главни резултата (R):
R1 – TREE Методически материал (e-книга) Изчерпателен преглед на теми свързани с образованието за устойчиво развитие (ОУР), КИ и образователни политики, свързани с устойчивостта в страните партньори и на ниво ЕС;

R2 – TREE Пълна програма за обучение по ОУР и КИ, разделена на две макросекции, едната – посветена на преподаването на по-общи теми за ОУР и КИ чрез „модули за микрообучение“, насочена също и към устойчивото поведение като ежедневна практика, и втора, която ще обясни на учениците как КИ и устойчивостта са ограничени в специфични икономически сектори (дърводобив и дървообработване, пластмаса и селско стопанство и производство на храни), чрез възприемане на практики, свързани с „проектно-базирано обучение“.

R3 – TREE Онлайн обучителна платформа Онлайн хранилище, обхващащо всички материали, създадени в рамките на проекта.

Освен с останалите партньори от Нидерландия, Литва и Естония, ЗАТ ще си партнира в България и с Професионална гимназия “Асен Златаров”, гр. Видин – един от многото чудесни партньори в страната и чужбина, с които сме имали удоволствието да си сътрудничим през годините.


[1] Ellen Macarthur Foundation website, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy

[2] Ellen Macarthur Foundation, Financing circular economy. Capturing the opportunity, 2020 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Financing-the-circular-economy.pdf

[3] EU Green Deal, 2019 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

[4] ACR+ and Zero Waste Scotland, Circular Economy and Lifelong learning – scenarios, methodologies, in action. 2019