Проекти

През есента на 2017 ЗАТ започна работа по следните инициативи:

diginet-logo Zinev ArtПроект “DigiNET: Дигитализация и социални медии за заетост”e финансиран по програма Erasmus+ и координиран от Ex.Act Malta (Малта). Номер на проекта: 2017-1-MT01-KA204-026965.

Общата цел на проекта е да насърчи предприемаческия дух на възрастни обучаеми посредством използването на социални медии и ИКТ за създаване на дигиталния имидж на съществуващи или нови предприятия.

Специфични цели на проекта са:

– Подготовка на обучители и възрастни обучаеми как ефективно да използват ИКТ и социалните медии, за да откриват възможности за заетост и да развиват предприемачески дух;

– Развиване на ключови и хоризонтални компетенции, адаптирани към дигиталната ера и изискванията на пазара на труда;

– Насърчаване включването на уязвими групи възрастни, при съблюдаване на равните възможности сред мъжете и жените, борбата с дискриминацията, насърчаването на толерантността и на едно високо ниво на качествената и устойчива заетост.

Сайт на проекта http://www.diginet-project.eu

 

GoScience-logo-Zinev ArtПроект „GoScience, финансиран от програма Еразъм +, номер на проекта 2017-1-BG01-KA201-036209.

Идеята на проекта е да се разработят иновативни инструменти за преподаване/изучаване на природни науки в училищата чрез съчетаването на изкуство и наука.

Инструмените са насочени към по-добро разбиране на научни понятия от страна на учениците и съгласуваност на учебното съдържание с мисловния модела на разбиране на информацията на учениците. Педагогически инстурменти целят с достъпна за модела на мислене на детето, атрактивна и приятна за ученика педагогическа техника и технология да се предизвика познавателният максимум на всеки от учaщите се, максималната проява на техните способности за познание и личностна изява.

Идеята на проекта е това да се  постигне като се използват педагогически инструменти обикновено приложими в хуманитарните науки – разказване на истории, театрални постановки, танци, графики, видео и др.

Проектът цели да подобри усвояването на информация, разбирането за научните понятия от страна на учениците, както и да се насърчи тяхната креативност, като по този начин научните познания да бъдат с по-висока вероятност за прилагане в реалния живот (повишена функционална грамотност за учениците).

В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн платформа, която ще съдържа цялата база данни от педагогически инстурменти по  математика, биология, химия и физика на различни езици (вкл. български) и ще покрива теми от учебното съдържание в гимназиалния курс на обучение по тези предмети (от 7 до 12 клас вкл.).

Избраните теми ще формират цялостен съкратен курс по математика, биология, химия и физика, който от една страна да дава основни познания по тези предмети и от друга страна да даде на учениците представата в цялост за взаимосвързаността на понятията по различните науки, които те  изучават през различните години в училище. По този начин целим децата да видят цалостната картина и да могат преминавайки през различните класове да имат достъп например до теми, изучавани в 8 клас, които са свързани с теми в 10 клас и които може би са забравили и им е трудно да си припомнят, за да ги използват ефективно.

Информация за проекта можете да откиете на неговия сайт: www.goscience.eu

 

DWS Logo

Проект “Do Well Science”, финансиран от програма Еразъм+, номер на проекта – 2017-1-IT02-KA201-036780. Проектът е координиран от Гимназия „Н. Макиавели“, Флоренция, Италия, а Зинев Арт Технологии ЕООД е официалният партньор за България. Общата цел на проекта е да подобри постиженията на учениците от средните училища по математика, физика, химия и биология.

Специфичните цели на проекта са:

– Да подпомогне учителите по точни науки в прилагането на интердисциплинарен подход в преподаването

– Да използва пълноценно потенциала на ИКТ за стимулиране на желанието и интереса на учениците да изучават точни и природни науки

Проектът е насочен към учители по математика, физика, химия и биология и техните ученици в средните училища.

Сайт на проекта http://www.dowellscience.eu/project/index.php

 

swot project logo Zinev ArtПроект „SWOT: Skills for Work Opportunities in Еno-gastronomy and Tourism“, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2017-1-RO01-KA202-037308. Проектът е ориентиран към професионалните гимназии в сферата на гастрономията и хотелиерството, както и обучаващите се в тях ученици. Неговите цели са:

– подобряване сътрудничеството между професионалните училища и компаниите от туристическия бранш като осигури пазарноориентирано обучение и изградени на основата на професионалната практика дуални образователни пътеки за учениците от професионалните училища.

– предлагане на възможности за ОППО (стажове, практики и дуални образователни пътеки) на учениците от професионалните училища.

– да увеличи приноса на управителите на фирмите от областта на туризма и на ръководителите на отделите за човешки ресурси в тях в работата за подобряване на конкурентността в тази сфера и за по-качествено, иновативно и съобразено с изискванията на потребителите обслужване на по-широк диапазон от целеви групи, вкл. със специални потребности, преодолявайки бариерите в сътрудничеството с професионалните гимназии.

– разширяване на достъпа до ОППО, включително на международно ниво, чрез използване на ИКТ с цел удовлетворяване нуждите на компаниите от тази сфера от качествена работна ръка и очакванията на учениците.

Сайт на проекта https://swot.pixel-online.org

 

През ноември 2016 г. ЗАТ започна изпълнението на проект „Високи постижения в ПОО –Управление на промяната за високи постижения в работата на организациите за професионално образование и обучение“.

excellence-in-vet

Проектът се фокусира върху обмен на опит между институции, предоставящи професионално образование и обучение, както и върху това да реализира реални промени в тяхното управление на база идентифицирани ефективни практики. Той набляга също така върху продължителния растеж и подобрения на организационно ниво с дългосрочна визия, идентифицирайки не само ефективните начини за споделяне, но и най-слабите подходи, които би следвало да бъдат променени и подобрени чрез учене от практиката на другите.

Област: Професионално училищно образование, професионално образование и обучение
Бенефициенти: Професионални училища, институции за професионално образование и обучение
Начална дата: 01.11.2016
Ролята на ЗАТ: Партньор
Акроним: „Високи постижения в ПОО“
Финансираща програма: Еразъм+
Номер на проекта: 2016-1-LV01-KA202-022699

Партньорство:

 • Зинев Арт Технологии (България)
 • Riga State Technical School (Латвия)
 • Biedriba Eurofortis (Латвия)
 • Valga County Vocational Training Centre (Естония)
 • Izobraževalni center piramida Maribor (Словения)
 • Alytus vocational training centre (Литва)

През януари 2014 г. ЗАТ стартира реализирането на проект Goerudio – Насърчаване на научното образование.

107_(nor)

Проект Goerudio е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот – KД4, ръководен от (LV).

Проект Гоерудио е ръководен от Държавното техническо училище в Рига, Латвия и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Учене през целия живот“ –  Хоризонтална програма –  Ключова дейност 4  Многостранни проекти. Той има за цел да насърчи научното познание във всички нива на образованието посредством прилагане на иновативни стратегии.

Област: Училищно и университетско образование
Бенефициенти: Публични органи
Начална дата: 01.01.2014
Крайна дата: 31.12.2015
Ролята на ЗАТ: Партньор
Уебсайт: http://goerudio.pixel-online.org/
Акроним: Гоерудио
Програма за финансиране: Програма “Учене през целия живот” – Хоризонтална програма –  Ключова дейност 4  Многостранни проекти
Номер на проекта: 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP

Партньорството:

 • Зинев Арт Технологии (България)
 • Riga State Technical School (Латвия)
 • Pixel (Италия)
 • 36,6 Competence Center (Полша)
 • Fundatia EuroEd (Румъния)
 • TRANSFER Slovensko, s.r.o. (Словакия)
 • Associació Empresarial l’Alqueria Projectes Educatius (Испания)
 • Connectis Srl (Италия)

От юни 2013г. ЗАТ стартира проект „УМЕНИЯ АРКИЛАНДИЯ – ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИНАЛОТО“. Номер на договора  BG051PO001-7.0.07-0013-С0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сайт на проекта: http://archilandia.wordpress.com/

От септември 2012 г. стартира проект ”EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма „Учене през целия живот“ на ЕС. От тази страница можете да се запознавате с дейностите и резултатите по проекта.

През месец ноември 2010 г. стартира проект “I am not scared”/“Не се страхувам”/ подкрепен в рамките на програма „Учене през целия живот“ (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации), номер на договора: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR. Повече информация за проекта можете да намерите на проектния портал: http://projects.pixel-online.org/iamnotscared/info/index.php.
През месец ноември 2008 г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” съфинансиран от ЕС по програма „Учене през целия живот“, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP. Повече информация за проекта можете да намерите тук и на проектния портал: www.onair.medmediaeducation.it

 

От януари 2009 г. ЗАТ стартира работа по проект “Ревитализиране на малки отдалечени училища за електронно дистанционно обучение през целия живот” /”REVIT:Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning”/, подкрепен от програма „Учене през целия живот“ / Хоризонтална програма / KД 3: ИКТ, номер на проекта: 143664-LLP-1-2008-GR-KA3-KA3MP. Проектът е ръководен и координиран от Research Academic Computer Technology Institute /RA-CTI/, Гърция.

Повече информация тук и на сайта на проекта: http://revit.cti.gr/index.php

 

Проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски. Номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius За повече информация на български, посетете следния линк. За информация на английски, посетете уеб-сайта на проекта: http://projects.pixel-online.org/michelangelo/info/index.php

Проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning, номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. Координатор на проекта е община Ново село. Партньори: Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България; ESODE Srl, Каляри, Италия; Deutsche Angestellten Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия. Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning, представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците. Уебсайт на проекта: www.e-talent.eu. Подробна информация за проекта и за провежданите във връзка с него дейности можете да намерите тук.

Проект „EU-EQT ADVANCE – Ре-фокусирана европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма” по направление „Трансфер на иновации” на под-програма Леонардо да Винчи на програма „Учене през целия живот“. Решението за разработване на проект за адаптация и трансфер на иновативните резултати от EU-EQT беше взето на базата на: изключително високата оценка като „най-добра практика” дадена от немската Национална Агенция Леонардо да Винчи на пилотния проект EU-EQT, във връзка с който беше разработена допълваща професионална квалификация според изискванията на европейския сектор за туризъм и отдих – www.eu-eqt.de; направената през ноември 2005 г. демонстрация на достиженията на този проект по време на валоризационна конференция в Каварна, България, на която присъстваха и експерти от ЗАТ; обсъжданията между партньорите „вносители на иновацията” /организациите ЗАТ от България, Румънската асоциация за развитие на общностите /РАРО/ – Romanian Association for Community Development – и NEVRON, Словения/ във връзка с потребностите от обучение на целевите групи в България, Румъния и Словения. Новият проект – EU-EQT ADVANCE – цели да адаптира, трансферира и валоризира успешно разработената в международно сътрудничество европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма, като адаптира и трансферира, посредством национален социален диалог, резултатите от EU-EQT в образователните системи на новите страни бенефициенти – България, Словения и Румъния – и внедри подобрени и осъвременени EU-EQT решенията в образователните системи на Германия и Италия. Проектът цели да предостави на целевите групи от петте страни партньори адаптирани оптимални продукти и платформи /традиционна и електронна/ за обучение по разработване на курсове по туристически мениджмънт, които ще бъдат пилотно тествани с поне 20 представители на целевите групи във всеки от целевите региони в страните партньори.

Проект „Европейски професионални квалификации” е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Официална подкрепа и одобрение на проекта бе изразена от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика на Република България. Целта на проекта е да разпространи и приложи в практиката резултатите от успешни проекти, целящи подпомагане на мигриращата работна сила в общия пазар на ЕС по отношение на мобилност, приемане и признаване на квалификации и умения и адаптация към нови изисквания и стандарти. Проектът е насочен към подпомагане развитието на общоевропейския пазар на работна ръка чрез предоставянето на ценни знания и умения не само на хората, които са решили да търсят възможности за заетост извън границите на своята страна, но и на онези експерти, чиято задача и цел е да оказват подкрепа и да ориентират мигриращите работници. Проектът е иницииран и разработен от Зинев Арт Технологии.

 

Проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица”, номер на договора: 2004/016-783.01.03.06. Този проект е съфинансиран от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Ново село учебни модули на теми „Селски туризъм”, „Еко-туризъм”, „Културен туризъм” и „Разработване и изпълнение на проекти” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. Експерти на ЗАТ създадоха още съвместни туристически продукти свързани с еко, агро и културен туризъм за общините Ново село, България и Джурджица, Румъния. www.nttcentres.eu

 

Проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, номер на договора: BG-05-CF-011, Програма „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Каварна учебни модули на теми „Основни бизнес умения”, „Селски туризъм”, „Алтернативен туризъм” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. www.kavarna-valorization.com

 

Проект „ACTIONTOUR – туристическа анимация за изостанали евро-региони”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Проектът е разработен и иницииран от ЗАТ, а партньорите са: AHAPunkt Institut für Erlebnistraining & Projektconsulting от Австрия; Deutsche Angestellten – Akademie, Германия; KEA Vocational Development Center, Гърция; ONECO Organisation of Community Education, Испания; Esode E Solution Development Srl., Италия; Romanian Association for Community Development (RACD), Румъния; Nevron d.o.o . и Sava, holding company, d.d., Словения.

Проект „TADIS: Dissemination and exploitation of successful project products and results, oriented towards talent development, innovation and self-government in schools” иницииран и разработен от ЗАТ. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, България, Deutsche Angestellten – Akademie, Германия и Esode E Solution Development Srl., Италия.

Проект VIRTUAL MUSIC FESTIVAL “UNIQUE CULTURES – EU NATIONS IN DIALOGUE” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения EUROPEAN YEAR OF INTERCULTURAL DIALOGUE 2008, програма Култура. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, Yaway Media, Германия, Solution Development Srl. /Esode/, Италия, Fondazzjoni Temi Zammit /FTZ/, Малта, National Foundation for Community Development /NFCD/, Румъния, Organización de Educación Comunitaria /ONECO/, Испания.

Като организация или като експертно участие, ЗАТ присъства още в следните проекти:

Проект „Умения за мобилност в Европа”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Инициатор на проекта е Veb Consult S.r.l., Италия. ЗАТ е партньор по проекта, заедно с още 9 организации от Европейски страни – Италия, Германия, Дания, Гърция, Испания, Унгария и Румъния. Целта на проекта е да се създадат учебни материали и да се проведат семинари по повишаване на квалификацията на работещите, с оглед улесняване мобилността им в Европа.

„TOURISM”, иницииран и разработен от Sava, holding company, d.d., Словения. „CreActivities”, иницииран и разработен от Pixel, Италия.

„Re vitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance eLearning” иницииран и разработен от Research Academic Computer Technology Institute, Гърция.

“Children Attitudes towards the Sustainable Transport and Energy, the project CASTE”, иницииран и разработен от ESSEX EEAC, Великобритания.

“EI-RESPCO”, иницииран и разработен от IRSSAT, Италия.

 

 

Вашият коментар