Консултиране

Зинев Арт Технологии ЕООД предлага консултации и обучения в следните области:

  • Разработване, реализиране и управление на проекти на местно, регионално и международно ниво. ЗАТ разполага с екип от висококвалифицирани експерти в областта на обучението на човешките ресурси, туризма, културата, изкуството, бизнес приложението на информационните и комуникационни технологии и др. В разработването и управлението на проекти ЗАТ работи с партньори от България и Европа – малки и средни предприятия, общини, неправителствени организации.
  • Практическа подготовка на кадри, с цел повишаване на квалификацията. ЗАТ участва в редица инициативи, свързани с предоставяне на обучителни и консултантски услуги за МСП, за физически лица, желаещи да стартират собствен бизнес, за безработни. Консултациите, които ЗАТ предоставя в тази област обхващат както общи икономически и управленски въпроси, така и предоставянето на специализирани познания за специфичните области на туризма – културен, еко и агро туризъм.
  • Представяне и популяризиране на произведения на изкуството и на различни културни продукти. Популяризирането на произведения на изкуството е едно от основните направления на дейност на компанията. ЗАТ създаде и поддържа една от най-големите уеб базирани галерии в страната, която е интегрирана и в един от най-популярните световни портали за изкуство YESSY. Галерията представя творби от различни тематични жанрове – живопис, графика, дърворезба, гобленарство, иконопис.
  • Интелектуална собственост. Работейки основно с продукти, резултат на човешкия творчески труд, ЗАТ високо цени тяхната стойност. Консултациите, които предоставя компанията в областта на интелектуалната собственост, целят да помогнат на заинтересованите лица и фирми да защитят своите интелектуални резултати и да извлекат максимална икономическа изгода от тях. Компанията предоставя консултации, свързани със законовите процедури по закрила на обектите на интелектуална собственост – софтуер, произведения на изкуството, изобретения, търговски марки, дизайни и др; както и консултации във връзка с уреждането на взаимоотношенията по повод създаването и търговската реализация на интелектуалните обекти.