Резултати по проект Art Against Bullying


IO1 Ръководство за използване на изкуства за организиране на дейности за деца с цел превенция и справяне с тормоза

Глава 1: Въведение

Глава 2 – Тормоз в училище и влиянието му върху насилниците, жертвите и страничните наблюдатели

Глава 3 – Как да разпознаваме тормоза?

Глава 4 – Работа с деца, замесени в тормоз: насилници, жертви, странични наблюдатели

Глава 4 – Как да използваме изкуство за дейности за деца против тормоза

Приложение: Съвети и препоръки

Приложение : Статистически данни за училищния тормоз – глобални и за страните партньори

IO3 – Кратката история за тормоза – комикси, създадени от деца, по темата тормоз, плюс анализ в помощ на учителите

IO2 видео материали, създадени с цел е-обучение, са достъпни тук:

Сесия 1 – Какво знаем за тормоза?

Сесия 2 Какво е и какво не е тормоз, как да го разпознаваме, въздействие върху участниците?

Сесия 3 Позитивна комуникация с учениците и позитивна класна стая

Сесия 4 Театър срещу тормоза – част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6, част 7

Сесия 5 Пластични изкуства срещу насилието

Сесия 6 Дигитални арт методи срещу насилието

Сесия 7 Разказване на истории срещу насилието

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.