Проект Edumat+ с първа онлайн среща

Членове на екипа на ЗАТ днес взеха участие в онлайн среща за старта на Еразъм+ проект Edumat+: STEАM-базирани образователни инфографики.

Номер на проекта: 2023-1-IT02-KA220-SCH-000157934

Проект EDUMAT+ цели да:

• Предостави обучителна и методологическа подкрепа за преподаватели, използващи кодиране и STEAM в начално образование

• Използва кодиране и STEAM като иновативен инструмент за преподаване на теми от областта на хуманитарните науки

• Проучи активирането на дигитални образователни пътеки за ученици в начално образование с цел запознаване с избрани теми от Програма 2030.

Обхванатите целеви групи са:

• Учители в етап начално образование

• 8 – 9 годишни ученици

• експерти в областта на STEAM и кодирането

Проектът ще създаде следните продукти:

• Набор от дигитални образователни инфографики, предназначени за ползване от деца в начален етап и насочени към темите за екологичната устойчивост и социалното приобщаване

• Обучителен курс за преподаватели за използване на STEAM и кодиране за преподаване на теми от хуманитарните науки в начално образование

• Набор от препоръки за приложението на иновативни обучителни методологии, базирани на STEAM и кодиране за преподаване на теми от хуманитарните науки

Очаквайте новини и информация за възможностите за включване!