Проекти

ЗАТ работи по следните инициативи:

Erasmus+ проект “GATE – Обучителна програма за преподаватели, подкрепящи надарени и талантливи ученици” (н. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713).
Проектът цели:
● Да създаде иновативна обучителна методология, в отговор на потребностите на надарени и талантливи ученици
● Да предложи обучителна програма за преподаватели, която да им бъде в помощ при работата с надарени и талантливи деца на етап начално образование
● Да помогне на надарени и талантливи деца да изразят своя пълен потенциал
● Да подобри осведомеността на учители, училищен персонал и експерти в сферата на образование относно надарените и талантливи деца
За Контакти Zornitsa Staneva или да пишете на zinevart@gmail.com.
Сайт на проекта: https://www.gate2gifted.eu
ЗАТ стартира изпълнението на проект TREE (01.12.2021-30.11.2023)
Заглавие на проекта: Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологична осведоменост в професионалните гимназии
Финансиран по програма Erasmus+, Номер на договора: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724
Целеви групи: ученици и учители в професионални гимназии
Заинтересовани страни: професионални гимназии, преподаватели в професионални гимназии, НПО, ангажирани в сектори образование и околна среда, зелени компании и компании от кръговата икономика
Контекст: Линейният икономически модел (вземете, използвайте / консумирайте, изхвърлете), който е в употреба понастоящем, с времето ни показа своите ограничения: изхвърлянето, изоставянето и сметищата се превърнаха в неустойчиви елементи на нашата планета. Поради това, ЕС е един от най-големите затъпници за алтернативна икономическа система, създадена с идеята да се регенерира и по този начин да гарантира своята еко-устойчивост, наречена кръгова икономика (КИ). Всъщност, тя може да помогне на страните да постигнат глобалните климатични цели, като променят начина, по който произвеждат и потребяват стоки.
Фундаментална роля в този процес на промяна ще бъде изиграна от образователните институции, предлагащи професионално образование и особено онези, активни в приоритетните сфери, идентифицирани от Европейската Комисия, за да “ангажира ученици, родители и по-широката общественост с промените, които са необходими за целите на успешния преход”. Включително посредством своите обучителни курсове свързани с КИ и нейните принципи (рециклиране, повторно използване, ограничаване на отпадъка, еко-дизайн и прочие), образователните институции биха могли не само да разпространяват знания и умения, които са в синхрон с глобалните приоритети относно защита на околната среда и пазарад на труда, но и да превърнат учениците в осъзнати потребители и потенциални бъдещи осъзнати производители. Устойчивостта трябва да бъде замислена като напречна тема, залегнала във всички курове в професионалните училища, гимназии и колежи, с други думи като леща, през която преразглеждаме всички преподавани предмети.
Цели на проекта: Главната цел на проекта е да подобри шансовете за намиране на заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги направи осъзнати по отношение на проблемите на околната среда, като ги снабди с уменията и знания, свързани с тези теми.
Проектът има следните конкретни цели:
Интегриране на преподаването на КИ и устойчивост в програмите на професионалните училища и преподаваните там предмети;
Създаване на по-тясна връзка между ПОО институциите и компаниите, които възприемат устойчиви практики;
Повишаване привлекателността на професионалните гимназии чрез подобрена професионална реализация за техните ученици;
Насърчаване приемането на екологични практики в ежедневието на учениците;
Подкрепа и насърчаване на прехода от линейна към кръгова икономика.
Резултати: В рамките на проект TREE са предвидени три главни резултата (R):
R1 – TREE Методически материал (e-книга) Изчерпателен преглед на теми свързани с образованието за устойчиво развитие (ОУР), КИ и образователни политики, свързани с устойчивостта в страните партньори и на ниво ЕС;
R2 – TREE Пълна програма за обучение по ОУР и КИ, разделена на две макросекции, едната – посветена на преподаването на по-общи теми за ОУР и КИ чрез „модули за микрообучение“, насочена също и към устойчивото поведение като ежедневна практика, и втора, която ще обясни на учениците как КИ и устойчивостта са ограничени в специфични икономически сектори (дърводобив и дървообработване, пластмаса и селско стопанство и производство на храни), чрез възприемане на практики, свързани с „проектно-базирано обучение“.
R3 – TREE Онлайн обучителна платформа Онлайн хранилище, обхващащо всички материали, създадени в рамките на проекта.
Освен с останалите партньори от Нидерландия, Литва и Естония, ЗАТ ще си партнира в България и с ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” Видин – един от многото чудесни партньори в страната и чужбина, с които сме имали удоволствието да си сътрудничим през годините.
Сайт на проекта: https://treeproject.eu

Проект „Weaving Webs of Stories“ („Изтъкаване на мрежи от истории“), N° 2019-1-UK01-KA201-062128

От октомври 2019г. Зинев Арт Технологии ЕООД започа работа като партньор по проект „Изтъкаване на мрежи от истории“, подаден от Finsbury Park Trust, Лондон, Великобритания и одобрен по програма Erasmus+. Останалите партньори, с които работим, са от Великобритания, Румъния, Гърция, Испания, Литва и Финландия.

Проектът поставя фокуса върху проблемите с грамотността сред децата и успешното им включване в обществото, особено сериозни сред групите бежанци, мигранти и в маргинализираните общности. Проектът ще се занимава и със свързаните с тези проблеми предразсъдъци и липса на толерантност, застрашаващи социалното включване.
В днешно време все по-широко се признава значението на участието в творчески дейности не само за подобряване на постиженията в училище, но и за подобряване на самочувствието и качеството на социалния капитал.
Проектът ще обедини опита на партньорите в сферата на неформалните артистични обучителни дейности с цел насърчаване на грамотността и включването, подобрявайки постиженията на учениците посредством силата на въображението и подобрявайки степента на включване в училищната общност.
Проектът не само ще подобри грамотността на децата, но и ще разшири техните разбирания по въпроси като включване и равенство, съчетани с творчество, увереност и мотивация за учене и четене. Програмата, която проектът предстои да създаде и предложи, ще включи развиване на умения за създаване и споделяне на истории и кратки представления. Създаденото от децата след това ще бъде включено в книги или постери, които да се използват като обучителни ресурси от училищата.
Самите училища ще получат нови предложения за стратегически подходи за подобряване на грамотността и насърчаване на положително отношение към включването и равенството, както и експертиза за продължаване на дейностите и резултатите от проекта дори и след неговото приключване.

Планирани резултати:
Интелектуален продукт 1 “Стратегия за създаване на училищна култура за четене през целия живот”
Ще бъде създадена посредством проучване на модели на добри практики за използване на стратегии за подобряване на грамотността. Ще включва доказателства за резултатите от пилотно използване на неформални обучителни дейности и ще дава примери за добри практики и оценки.

Интелектуален продукт 2 “Създаване на обучителна програма за грамотност и тестване на набор от дейности в училища – създаване на истории от участниците”
Целта на тази програма е да повиши включването на децата в дейности, свързани с подобряване на грамотността чрез вълнуващи уъркшопи, използващи истории и други творчески дейности, вдъхновяващи подобряване, както на грамотността, така и на включването и приемането сред децата.
Резултатът ще включва набор от структурирани неформални дейности за ученици, срещащи трудности с четенето, достатъчен за 20 седмична програма.

Дейностите ще имат за цел подобряване на емоционалното благосъстояние на децата. Тази програма ще даде възможност на младите участници. Програмата ще даде възможност на младите участници да:
• преодоляват бариери пред развиването на своята грамотност
• мислят творчески и да се изразяват умело и по подходящ начин в различни ситуации
• четат, да слушат как други четат, да разбират и да разсъждават
• работят в група и да се учат да работят в екип, да оценяват различията и да развиват включващо отношение.

Интелектуален продукт 3 “Създаване на пакет с мрежа от истории и обучителни ресурси”
Тук ще бъдат включени 30 творчески неформални дейности, които ще трябва да бъдат обяснени със структура, съдържание, цел и ключови послания и конкретна връзка с темата грамотност; както и професионално изработени е-книги, създадени за всяка група, включени в проекта деца, които да се използват като материали за следващите групи, с които планират да работят училищата; компилирани аудио записи с разказани истории (по 1 за всяко училище).

Въодушевени сме, защото осъзнаваме колко значима ще бъде тази дейност и как мрежите от истории реално ще прераснат в мрежи от грамотни, мислещи и приемащи млади хора.

Проект “Art against bullying” N° 2019-1-PL01-KA201-065722

Еразъм+ инициатива, която, както подсказва името, има за цел да създаде и предложи така необходимите на учители и обучители практически ресурси за справяне с проблема ранно отпадане от образование, предизвикано от тормоз и насилие в училище. Насилието е сериозна глобална тема, която преследва човечеството, продиктувана от определени вродени особености на човешката природа и поведение. Обществото еволюира и когато е придружено от изкуството, то обикновено процъфтява. Трябва да дадем възможност на изкуството във всички негови измерения да повлияе на нашите училища по начин, който да премахне някои от факторите, свързани с отключване на негативни реакции и емоции между учениците. 

http://art-against-bullying.eu

Тук можете да откриете всички проектни резултати на български език. Резултатите на английски са достъпни на проектния уебсайт.

persifal_logo

Проект “Parsifal-the legends researcher” N°2018-1-PL01-KA201-050865

Проект Parsifal е финансиран от ЕК и програма Еразъм+ чрез полската национална агенция и има за цел да подобри постиженията на учениците от средните училища по отношение на грамотността, чрез използване на традиционни приказки и легенди, отнасящи се до културното наследство, което ни заобикаля. Този процес може да бъде използван с цел мотивиране на учениците да учат, превръщайки се във водещи фигури в определяне на измеренията и динамиката на обучителния процес.

Очакваните резултати по проекта са:

– електронна база данни с легенди и сказания, свързани с културното наследство на партньорите по проекта, налична на английски език и всички партньорски езици

– онлайн интерактивна карта – също налична като App за мобилни телефони, с места с културно значение и отнасящи се към легендите и сказанията

– есета за европейски легенди, митове и традиционни сказания, идентифициращи общи европейски корени.

Повече информация за проекта и неговите резултати можете да откриете на следния портал:

http://parsifal.pixel-online.org/

diginet-logo Zinev ArtПроект “DigiNET: Дигитализация и социални медии за заетост”e финансиран по програма Erasmus+ и координиран от Ex.Act Malta (Малта). Номер на проекта: 2017-1-MT01-KA204-026965.

Общата цел на проекта е да насърчи предприемаческия дух на възрастни обучаеми посредством използването на социални медии и ИКТ за създаване на дигиталния имидж на съществуващи или нови предприятия.

Специфични цели на проекта са:

– Подготовка на обучители и възрастни обучаеми как ефективно да използват ИКТ и социалните медии, за да откриват възможности за заетост и да развиват предприемачески дух;

– Развиване на ключови и хоризонтални компетенции, адаптирани към дигиталната ера и изискванията на пазара на труда;

– Насърчаване включването на уязвими групи възрастни, при съблюдаване на равните възможности сред мъжете и жените, борбата с дискриминацията, насърчаването на толерантността и на едно високо ниво на качествената и устойчива заетост.

Сайт на проекта http://www.diginet-project.eu

GoScience-logo-Zinev ArtПроект „GoScience, финансиран от програма Еразъм +, номер на проекта 2017-1-BG01-KA201-036209.

Идеята на проекта е да се разработят иновативни инструменти за преподаване/изучаване на природни науки в училищата чрез съчетаването на изкуство и наука.

Инструмените са насочени към по-добро разбиране на научни понятия от страна на учениците и съгласуваност на учебното съдържание с мисловния модела на разбиране на информацията на учениците. Педагогически инстурменти целят с достъпна за модела на мислене на детето, атрактивна и приятна за ученика педагогическа техника и технология да се предизвика познавателният максимум на всеки от учaщите се, максималната проява на техните способности за познание и личностна изява.

Идеята на проекта е това да се  постигне като се използват педагогически инструменти обикновено приложими в хуманитарните науки – разказване на истории, театрални постановки, танци, графики, видео и др.

Проектът цели да подобри усвояването на информация, разбирането за научните понятия от страна на учениците, както и да се насърчи тяхната креативност, като по този начин научните познания да бъдат с по-висока вероятност за прилагане в реалния живот (повишена функционална грамотност за учениците).

В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн платформа, която ще съдържа цялата база данни от педагогически инстурменти по  математика, биология, химия и физика на различни езици (вкл. български) и ще покрива теми от учебното съдържание в гимназиалния курс на обучение по тези предмети (от 7 до 12 клас вкл.).

Избраните теми ще формират цялостен съкратен курс по математика, биология, химия и физика, който от една страна да дава основни познания по тези предмети и от друга страна да даде на учениците представата в цялост за взаимосвързаността на понятията по различните науки, които те  изучават през различните години в училище. По този начин целим децата да видят цалостната картина и да могат преминавайки през различните класове да имат достъп например до теми, изучавани в 8 клас, които са свързани с теми в 10 клас и които може би са забравили и им е трудно да си припомнят, за да ги използват ефективно.

Информация за проекта можете да откиете на неговия сайт: www.goscience.eu

DWS Logo

Проект “Do Well Science”, финансиран от програма Еразъм+, номер на проекта – 2017-1-IT02-KA201-036780. Проектът е координиран от Гимназия „Н. Макиавели“, Флоренция, Италия, а Зинев Арт Технологии ЕООД е официалният партньор за България. Общата цел на проекта е да подобри постиженията на учениците от средните училища по математика, физика, химия и биология.

Специфичните цели на проекта са:

– Да подпомогне учителите по точни науки в прилагането на интердисциплинарен подход в преподаването

– Да използва пълноценно потенциала на ИКТ за стимулиране на желанието и интереса на учениците да изучават точни и природни науки

Проектът е насочен към учители по математика, физика, химия и биология и техните ученици в средните училища.

Сайт на проекта http://www.dowellscience.eu/project/index.php

swot project logo Zinev ArtПроект „SWOT: Skills for Work Opportunities in Еno-gastronomy and Tourism“, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2017-1-RO01-KA202-037308. Проектът е ориентиран към професионалните гимназии в сферата на гастрономията и хотелиерството, както и обучаващите се в тях ученици. Неговите цели са:

– подобряване сътрудничеството между професионалните училища и компаниите от туристическия бранш като осигури пазарноориентирано обучение и изградени на основата на професионалната практика дуални образователни пътеки за учениците от професионалните училища.

– предлагане на възможности за ОППО (стажове, практики и дуални образователни пътеки) на учениците от професионалните училища.

– да увеличи приноса на управителите на фирмите от областта на туризма и на ръководителите на отделите за човешки ресурси в тях в работата за подобряване на конкурентността в тази сфера и за по-качествено, иновативно и съобразено с изискванията на потребителите обслужване на по-широк диапазон от целеви групи, вкл. със специални потребности, преодолявайки бариерите в сътрудничеството с професионалните гимназии.

– разширяване на достъпа до ОППО, включително на международно ниво, чрез използване на ИКТ с цел удовлетворяване нуждите на компаниите от тази сфера от качествена работна ръка и очакванията на учениците.

Сайт на проекта https://swot.pixel-online.org

През ноември 2016 г. ЗАТ започна изпълнението на проект „Високи постижения в ПОО –Управление на промяната за високи постижения в работата на организациите за професионално образование и обучение“.

excellence-in-vet

Проектът се фокусира върху обмен на опит между институции, предоставящи професионално образование и обучение, както и върху това да реализира реални промени в тяхното управление на база идентифицирани ефективни практики. Той набляга също така върху продължителния растеж и подобрения на организационно ниво с дългосрочна визия, идентифицирайки не само ефективните начини за споделяне, но и най-слабите подходи, които би следвало да бъдат променени и подобрени чрез учене от практиката на другите.

Област: Професионално училищно образование, професионално образование и обучение
Бенефициенти: Професионални училища, институции за професионално образование и обучение
Начална дата: 01.11.2016
Ролята на ЗАТ: Партньор
Акроним: „Високи постижения в ПОО“
Финансираща програма: Еразъм+
Номер на проекта: 2016-1-LV01-KA202-022699

Партньорство:

 • Зинев Арт Технологии (България)
 • Riga State Technical School (Латвия)
 • Biedriba Eurofortis (Латвия)
 • Valga County Vocational Training Centre (Естония)
 • Izobraževalni center piramida Maribor (Словения)
 • Alytus vocational training centre (Литва)

През януари 2014 г. ЗАТ стартира реализирането на проект Goerudio – Насърчаване на научното образование.

107_(nor)

Проект Goerudio е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот – KД4, ръководен от (LV).

Проект Гоерудио е ръководен от Държавното техническо училище в Рига, Латвия и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Учене през целия живот“ –  Хоризонтална програма –  Ключова дейност 4  Многостранни проекти. Той има за цел да насърчи научното познание във всички нива на образованието посредством прилагане на иновативни стратегии.

Област: Училищно и университетско образование
Бенефициенти: Публични органи
Начална дата: 01.01.2014
Крайна дата: 31.12.2015
Ролята на ЗАТ: Партньор
Уебсайт: http://goerudio.pixel-online.org/
Акроним: Гоерудио
Програма за финансиране: Програма “Учене през целия живот” – Хоризонтална програма –  Ключова дейност 4  Многостранни проекти
Номер на проекта: 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP

Партньорството:

 • Зинев Арт Технологии (България)
 • Riga State Technical School (Латвия)
 • Pixel (Италия)
 • 36,6 Competence Center (Полша)
 • Fundatia EuroEd (Румъния)
 • TRANSFER Slovensko, s.r.o. (Словакия)
 • Associació Empresarial l’Alqueria Projectes Educatius (Испания)
 • Connectis Srl (Италия)

От юни 2013г. ЗАТ стартира проект „УМЕНИЯ АРКИЛАНДИЯ – ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИНАЛОТО“. Номер на договора  BG051PO001-7.0.07-0013-С0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сайт на проекта: http://archilandia.wordpress.com/

От септември 2012 г. стартира проект ”EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма „Учене през целия живот“ на ЕС. От тази страница можете да се запознавате с дейностите и резултатите по проекта.

През месец ноември 2010 г. стартира проект “I am not scared”/“Не се страхувам”/ подкрепен в рамките на програма „Учене през целия живот“ (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации), номер на договора: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR. Повече информация за проекта можете да намерите на проектния портал: http://projects.pixel-online.org/iamnotscared/info/index.php.
През месец ноември 2008 г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” съфинансиран от ЕС по програма „Учене през целия живот“, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP. Повече информация за проекта можете да намерите тук и на проектния портал: www.onair.medmediaeducation.it

 

От януари 2009 г. ЗАТ стартира работа по проект “Ревитализиране на малки отдалечени училища за електронно дистанционно обучение през целия живот” /”REVIT:Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning”/, подкрепен от програма „Учене през целия живот“ / Хоризонтална програма / KД 3: ИКТ, номер на проекта: 143664-LLP-1-2008-GR-KA3-KA3MP. Проектът е ръководен и координиран от Research Academic Computer Technology Institute /RA-CTI/, Гърция.

Повече информация тук и на сайта на проекта: http://revit.cti.gr/index.php

 

Проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски. Номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius За повече информация на български, посетете следния линк. За информация на английски, посетете уеб-сайта на проекта: http://projects.pixel-online.org/michelangelo/info/index.php

Проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning, номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. Координатор на проекта е община Ново село. Партньори: Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България; ESODE Srl, Каляри, Италия; Deutsche Angestellten Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия. Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning, представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците. Уебсайт на проекта: www.e-talent.eu. Подробна информация за проекта и за провежданите във връзка с него дейности можете да намерите тук.

Проект „EU-EQT ADVANCE – Ре-фокусирана европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма” по направление „Трансфер на иновации” на под-програма Леонардо да Винчи на програма „Учене през целия живот“. Решението за разработване на проект за адаптация и трансфер на иновативните резултати от EU-EQT беше взето на базата на: изключително високата оценка като „най-добра практика” дадена от немската Национална Агенция Леонардо да Винчи на пилотния проект EU-EQT, във връзка с който беше разработена допълваща професионална квалификация според изискванията на европейския сектор за туризъм и отдих – www.eu-eqt.de; направената през ноември 2005 г. демонстрация на достиженията на този проект по време на валоризационна конференция в Каварна, България, на която присъстваха и експерти от ЗАТ; обсъжданията между партньорите „вносители на иновацията” /организациите ЗАТ от България, Румънската асоциация за развитие на общностите /РАРО/ – Romanian Association for Community Development – и NEVRON, Словения/ във връзка с потребностите от обучение на целевите групи в България, Румъния и Словения. Новият проект – EU-EQT ADVANCE – цели да адаптира, трансферира и валоризира успешно разработената в международно сътрудничество европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма, като адаптира и трансферира, посредством национален социален диалог, резултатите от EU-EQT в образователните системи на новите страни бенефициенти – България, Словения и Румъния – и внедри подобрени и осъвременени EU-EQT решенията в образователните системи на Германия и Италия. Проектът цели да предостави на целевите групи от петте страни партньори адаптирани оптимални продукти и платформи /традиционна и електронна/ за обучение по разработване на курсове по туристически мениджмънт, които ще бъдат пилотно тествани с поне 20 представители на целевите групи във всеки от целевите региони в страните партньори.

Проект „Европейски професионални квалификации” е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Официална подкрепа и одобрение на проекта бе изразена от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика на Република България. Целта на проекта е да разпространи и приложи в практиката резултатите от успешни проекти, целящи подпомагане на мигриращата работна сила в общия пазар на ЕС по отношение на мобилност, приемане и признаване на квалификации и умения и адаптация към нови изисквания и стандарти. Проектът е насочен към подпомагане развитието на общоевропейския пазар на работна ръка чрез предоставянето на ценни знания и умения не само на хората, които са решили да търсят възможности за заетост извън границите на своята страна, но и на онези експерти, чиято задача и цел е да оказват подкрепа и да ориентират мигриращите работници. Проектът е иницииран и разработен от Зинев Арт Технологии.

 

Проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица”, номер на договора: 2004/016-783.01.03.06. Този проект е съфинансиран от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Ново село учебни модули на теми „Селски туризъм”, „Еко-туризъм”, „Културен туризъм” и „Разработване и изпълнение на проекти” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. Експерти на ЗАТ създадоха още съвместни туристически продукти свързани с еко, агро и културен туризъм за общините Ново село, България и Джурджица, Румъния. www.nttcentres.eu

 

Проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, номер на договора: BG-05-CF-011, Програма „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04. Проектът бе разработен от експерти от ЗАТ, които, в рамките на тази инициатива, подготвиха за Община Каварна учебни модули на теми „Основни бизнес умения”, „Селски туризъм”, „Алтернативен туризъм” и осигуриха нужното обучение за целевите групи. www.kavarna-valorization.com

 

Проект „ACTIONTOUR – туристическа анимация за изостанали евро-региони”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Проектът е разработен и иницииран от ЗАТ, а партньорите са: AHAPunkt Institut für Erlebnistraining & Projektconsulting от Австрия; Deutsche Angestellten – Akademie, Германия; KEA Vocational Development Center, Гърция; ONECO Organisation of Community Education, Испания; Esode E Solution Development Srl., Италия; Romanian Association for Community Development (RACD), Румъния; Nevron d.o.o . и Sava, holding company, d.d., Словения.

Проект „TADIS: Dissemination and exploitation of successful project products and results, oriented towards talent development, innovation and self-government in schools” иницииран и разработен от ЗАТ. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, България, Deutsche Angestellten – Akademie, Германия и Esode E Solution Development Srl., Италия.

Проект VIRTUAL MUSIC FESTIVAL “UNIQUE CULTURES – EU NATIONS IN DIALOGUE” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения EUROPEAN YEAR OF INTERCULTURAL DIALOGUE 2008, програма Култура. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, Yaway Media, Германия, Solution Development Srl. /Esode/, Италия, Fondazzjoni Temi Zammit /FTZ/, Малта, National Foundation for Community Development /NFCD/, Румъния, Organización de Educación Comunitaria /ONECO/, Испания.

Като организация или като експертно участие, ЗАТ присъства още в следните проекти:

Проект „Умения за мобилност в Европа”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Инициатор на проекта е Veb Consult S.r.l., Италия. ЗАТ е партньор по проекта, заедно с още 9 организации от Европейски страни – Италия, Германия, Дания, Гърция, Испания, Унгария и Румъния. Целта на проекта е да се създадат учебни материали и да се проведат семинари по повишаване на квалификацията на работещите, с оглед улесняване мобилността им в Европа.

„TOURISM”, иницииран и разработен от Sava, holding company, d.d., Словения. „CreActivities”, иницииран и разработен от Pixel, Италия.

„Re vitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance eLearning” иницииран и разработен от Research Academic Computer Technology Institute, Гърция.

“Children Attitudes towards the Sustainable Transport and Energy, the project CASTE”, иницииран и разработен от ESSEX EEAC, Великобритания.

“EI-RESPCO”, иницииран и разработен от IRSSAT, Италия.